Formiddagsmøter i Legenes Hus

13. okt, 2020

Formiddagsmøtet i oktober måtte dessverre utsettes av uforutsette årsaker. I stedet holdt kollega og styremedlem, Svein Ødegaard et utmerket foredrag om krig og barn.

Ny dato for dette foredraget om det maritime er satt til tirsdag 23. februar 2021. Vårt medlem, tidligere sjef Forsvarets sanitet, kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, har påtatt seg oppgaven å holde et foredrag med historisk og maritimt tilsnitt. Tidspunktet er tirsdag 23. februar 2021

Foredragets tittel er "Forsvarets sanitet - en radikalt ny innretning"

Sommerfelt-Pettersen er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1984 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han startet sin militære karriere med medisinsk rekruttskole (MEDREK) i 1980 og Sanitetsoffiserskurs i 1986. Fra 1986 til 1987 var han skipslege på KNM «Bergen» og KNM «Trondheim» og lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret før han i 2000 han ble utnevnt til Sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole I i 1996, Forsvarets stabsskole II i 2003 og Forsvarets høgskoles Hovedkurs i 2005.[2] Han har vært leder av NATO COMEDS Medical Naval Panel fra 2003 til 2018 og norsk representant i Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS fra 2013 til 2018. Sommerfelt-Pettersen har vært nestleder i Helseberedskapsrådet og medlem av Sentralt Totalforsvarsforum fra 2013 til 2018.

Han har arbeidet som allmennpraktiserende lege fra 1988 til 2013 ved Bergen Medisinske Senter, senere Volvat Medisinske Senter. I perioden 1997 til 2013 var han også rådgivende overlege i NAV. Fra 2011 til 2013 var han assisterende fylkeslege i Hordaland.

Sommerfelt-Pettersen har hatt en rekke tillitsverv i legeforeningen som leder av Norsk Militærmedisinsk Forening (2007-2011)[3] og president i Norsk Forening for Maritim Medisin (1997- ).[4]

Sommerfelt-Pettersen er den første sanitetsadmiral som er utnevnt og den første sjef for Forsvarets sanitet fra Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til sjef for Forsvarets sanitet 18. desember 2013, og fikk avskjed i nåde den 4 mai 2018.

Fra 2018 var han spesialrådgiver ved Norsk senter for maritim- og dykkemedisinYrkesmedisinsk avdelingHaukeland universitetssykehus.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med kaffe. Arrangementet avholdes i tråd med de til envher tid gjeldende regler for smittevern.

Påmelding er ikke nødvendig Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.

24. jun, 2020

Høstens første formiddagsmøte er viet allergologien og i den anleding har vi gleden av å presentere styremedlem i DMSB, professor em, Erik Florvaag.

Erik Florvaag studerte medisin ved Universitetet i Basel, Sveits. Etter militær- og turnustjeneste arbeidet han ved Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling A, Haukeland Universitetssykehus fra 1974 til 1994. Han er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Fra 1985 var han overlege ved Lungeavdelingen, HUS og disputerte for den medisinske doktorgraden i 1989 ved Universitetet i Bergen. I 1995 tiltrådte han nyopprettet stilling som overlege i klinisk allergologi som han bekledde frem til han ble pensjonert i 2012. Stillingen var delvis tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling med ansvar for etableringen av Seksjon for klinisk spesialallergologi, en ny poliklinisk plattform for mer ressurskrevende allergologiske problemstillinger hos voksne. Dels var den plassert ved Laboratorium for klinisk biokjemi med tillagt fagansvar for laboratoriets allergiseksjon og Allergiforskningsgruppen. Mellom 1985 og 2013 arbeidet han også som vaktlege i Radio Medico Norway. Fra 2003 til 2012 var han professor II (allergologi) ved Universitetet i Bergen.

Tittel på innlegg: Et liv blant allergikere

Etter møtet vil det bli enkel servering i henhold til gjeldende smittevernsbetingelser. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen!

17. mar, 2020

Som følge av Covid 19 pandemien har styret i DMSB funnet det nødvendig og forsvarlig å utsette alle planlagte møter til høsten 2020

5. feb, 2020

På formiddagsmøtet i februar har vi gleden av å ha vårt medlem, professor Kari Wærness som foredragsholder. Kari Wærness ble cand. mag. i realfag (matematikk, kjemi og fysikk) i 1962 fra UiB og arbeidet 4 år som adjunkt ved Mosjøen realskole og gymnas. Hovedfag i sosiologi fra UiB 1972, sosialkonsulent ved Institutt for hygiene og sosialmedisin ved UiB fra 1972 til 1974, ansatt i ulike stillinger ved Sosiologisk institutt fra 1975, professor fra 1987. Hun er æresdoktor ved Universitetet i Uppsala og ved Universitetet i Helsinki. Fikk Meltzerprisen for fremragende forskning 2009. Ridder 1. klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden i 2016.

Tittel på foredraget er: "Omsorgsrasjonalitet “ som verdi i et moderne helsevesen
 
Etter foredraget serveres som enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

15. jan, 2020

På årets første formiddagsmøte vil kollega Ernst Asbjørn Lien fortelle om sitt lange og spennende yrkesliv.

Ernst Lien er født i Bergen, cand. med. i 1970 ved Universitetet i Marburg and der Lahn. Arbeidet ved medisinsk avdeling i Tromsø, Tønsberg, Kristiansand og Bergen. Spesialist i indremedisin og klinisk farmakologi. Professorat i klinisk farmakologi og endokrinologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Forskningsaktiviteten har først og fremst fokusert på antihormonbehandling av brystkreft.

Overlege blant annet ved medisinsk avd., sentrallaboratoriet og hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus. Avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet.

Aktiv i Legeforeningen, instituttstyrer ved to institutt UiB, formann i norsk forening for klinisk farmakologi og konsulent for Norges Forskningsråd.

Var med på å starte LegemiddelInnkjøpSamarbeid (LIS) og bidro i oppstarten av Regionale Legemiddel Informasjonssentre (RELIS).

Tittelen på Ernst Liens foredrag er: Glimt fra utdanning og yrkesliv. En spennende og noe tilfeldig reise

Etter foredraget serveres som enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!