Formiddagsmøter i Legenes Hus

24. jun, 2020

Høstens første formiddagsmøte er viet allergologien og i den anleding har vi gleden av å presentere styremedlem i DMSB, professor em, Erik Florvaag.

Erik Florvaag studerte medisin ved Universitetet i Basel, Sveits. Etter militær- og turnustjeneste arbeidet han ved Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling A, Haukeland Universitetssykehus fra 1974 til 1994. Han er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Fra 1985 var han overlege ved Lungeavdelingen, HUS og disputerte for den medisinske doktorgraden i 1989 ved Universitetet i Bergen. I 1995 tiltrådte han nyopprettet stilling som overlege i klinisk allergologi som han bekledde frem til han ble pensjonert i 2012. Stillingen var delvis tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling med ansvar for etableringen av Seksjon for klinisk spesialallergologi, en ny poliklinisk plattform for mer ressurskrevende allergologiske problemstillinger hos voksne. Dels var den plassert ved Laboratorium for klinisk biokjemi med tillagt fagansvar for laboratoriets allergiseksjon og Allergiforskningsgruppen. Mellom 1985 og 2013 arbeidet han også som vaktlege i Radio Medico Norway. Fra 2003 til 2012 var han professor II (allergologi) ved Universitetet i Bergen.

Tittel på innlegg: Et liv blant allergikere

Etter møtet vil det bli enkel servering i henhold til gjeldende smittevernsbetingelser. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen!

17. mar, 2020

Som følge av Covid 19 pandemien har styret i DMSB funnet det nødvendig og forsvarlig å utsette alle planlagte møter til høsten 2020

5. feb, 2020

På formiddagsmøtet i februar har vi gleden av å ha vårt medlem, professor Kari Wærness som foredragsholder. Kari Wærness ble cand. mag. i realfag (matematikk, kjemi og fysikk) i 1962 fra UiB og arbeidet 4 år som adjunkt ved Mosjøen realskole og gymnas. Hovedfag i sosiologi fra UiB 1972, sosialkonsulent ved Institutt for hygiene og sosialmedisin ved UiB fra 1972 til 1974, ansatt i ulike stillinger ved Sosiologisk institutt fra 1975, professor fra 1987. Hun er æresdoktor ved Universitetet i Uppsala og ved Universitetet i Helsinki. Fikk Meltzerprisen for fremragende forskning 2009. Ridder 1. klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden i 2016.

Tittel på foredraget er: "Omsorgsrasjonalitet “ som verdi i et moderne helsevesen
 
Etter foredraget serveres som enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

15. jan, 2020

På årets første formiddagsmøte vil kollega Ernst Asbjørn Lien fortelle om sitt lange og spennende yrkesliv.

Ernst Lien er født i Bergen, cand. med. i 1970 ved Universitetet i Marburg and der Lahn. Arbeidet ved medisinsk avdeling i Tromsø, Tønsberg, Kristiansand og Bergen. Spesialist i indremedisin og klinisk farmakologi. Professorat i klinisk farmakologi og endokrinologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Forskningsaktiviteten har først og fremst fokusert på antihormonbehandling av brystkreft.

Overlege blant annet ved medisinsk avd., sentrallaboratoriet og hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus. Avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet.

Aktiv i Legeforeningen, instituttstyrer ved to institutt UiB, formann i norsk forening for klinisk farmakologi og konsulent for Norges Forskningsråd.

Var med på å starte LegemiddelInnkjøpSamarbeid (LIS) og bidro i oppstarten av Regionale Legemiddel Informasjonssentre (RELIS).

Tittelen på Ernst Liens foredrag er: Glimt fra utdanning og yrkesliv. En spennende og noe tilfeldig reise

Etter foredraget serveres som enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

7. nov, 2019

Formiddagsmøtet i november blir noe annerledes enn våre ordinære møter. Vi har den store gleden av å annonsere Brynjulf Stige som vår foredragsholder.

BRYNJULF STIGE er professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB, og forskar I ved NORCE Norwegian Research Centre. Han var leiar for GAMUT, The Grieg Academy Music Therapy Research Centre, frå etableringa i 2006 og fram til 2019, eit senter som er evaluert av NFR til å vere blant dei fremste i faget internasjonalt. Stige er i dag leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, ei klynge som er koordinert av UiB og samlar kommunar, helseføretak og forskingsmiljø i eit samarbeid om å utvikle praksisnær forsking og kunnskapsbasert implementering av musikkterapi. Stige har grunnlagt og vore redaktør for to internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, Nordic Journal of Music Therapy (etablert 1992) og Voices: A World Forum for Music Therapy (etablert 2001). Som forskar er Stige informert av bioøkologiske teoriperspektiv på musikkterapiens prosessar og effektar, og han har særleg interessert seg for korleis pasientar kan ta musikken med seg ut av terapirommet og gjere han til ein kvardagsressurs for livsmeistring og helsefremmande aktivitet. To av Stiges internasjonale bøker om dette temaet – Culture-Centered Music Therapy (2002) og Invitation to Community Music Therapy (2012, med L.E. Aarø) – er også omsette til japansk. Kontaktinformasjon – og informasjon om forskingssenteret og kunnskapsklynga – er tilgjengeleg på www.gamut.no<http://www.gamut.no/>

Brynjulf Stiges foredrag har tittelen: «Musikkterapi i eit bioøkologisk perspektiv: Kva er musikkterapi, når og kvifor har det noko føre seg, og kva plass kan det ha i eit framtidig norsk helsevesen?»

Etter foredraget serverer vi som vanlig snitter, nineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!